Každý má talent

Donedávna jsem byl přesvědčen, že jedině poctivě vytrvalým a zdravě dravým přístupem (tzv. „tahem na branku“), je třeba přistupovat k řízení každého projektu. A to jak na profesním poli, tak i v soukromé sféře. Ano, s těmito hodnotami, mohu-li to tak vlastně nazvat, se ztotožňuji stále. To koneckonců samo o sobě zřejmě vychází z jádra charakteru osobnosti každého z nás. Ale kladu si otázku – „stačí to?“ Anebo – „bude to stačit?“ S dovolením zabrousím lehce do odvětví psychologie a rolí na projektech.

Při řízení projektů jsme velmi úzce spjati nejen s mnoha lidmi, ale především s mnoha (a to bych s dovolením rád vyzdvihl) osobnostmi, s různými charaktery. Mnohdy, pokud máme při naší práci pocit, že s věcmi nemůžeme třeba pohnout tím správným směrem nebo se nám nedaří něčemu „přijít na kloub“, nemusí to hned znamenat katastrofu. Jde jen o to najít tu „správnou cestu“, ten správný způsob, či přístup, ale nejen k věcem, faktům… Ale především jakýsi klíč k lidem a tzv. zájmovým skupinám. Jistě jsme se s tím již každý setkal, kdy mnohdy v takovýchto skupinách jednotliví lidé vystupují a hájí zájmy jinak, nebo chcete-li jiným způsobem, než pokud by jednali mimo vliv tohoto prostředí. Je to pochopitelné a svým způsobem přirozené. Ve své podstatě jsme neustále něčím, někým atd., ovlivňováni. I sami sebou. Např. naším zdravotním stavem, náladou, rodinnou situací apod. Jde ale o to, umět (a to i z pozice projektového manažera) nahlédnout „pod pokličku“ a nahlédnout tak do světa pohnutek a charakterových rysů lidí v prostředí projektu. To, že jsou lidé obsazováni do určitých rolí, v nichž se snaží (mnohdy velmi přesvědčivě) vystupovat a působit naprosto profesionálně, nemusí zároveň znamenat, že se dotyčný v dané roli vůbec sám cítí jako ryba ve vodě. Nicméně jak se také říká – zvyk je železná košile. Lidé jsou schopni podávat navenek relativně dobrý a uznávaný výkon, ale vnitřně/charakterově jim daná role ne vždy úplně pasuje.

Je-li to možné, pojďme se prosím vždy alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se nad vhodným obsazením lidských zdrojů do konkrétních rolí. Ano, bývá to velmi těžké a na první pohled se to zdá být přímo až zbytečně. Tím spíš, jedná-li se o prostředí, kde je nabídka zdrojů dejme tomu velmi limitovaná, nebo povědomí o reprezentantech jednotlivých rolí natolik ustálená. Ruku na srdce – pro mnohé lidi je obecně velmi obtížné vystoupit z řady a vyjádřit svůj názor, přání, či přesvědčení a říci, že požaduji tentokrát buď zcela jiný zdroj anebo lehce přeobsadit role. Necháme-li vyniknout přirozený lidský potenciál a talenty, ba jej budeme schopni ještě více podnítit a zainteresovat, pak nejen my sami, ale i širší okolí bude velmi mile překvapeno kvalitou, nasazením a zapálením oněch zdrojů, ve svěřené roli, či oblasti. Jednoduše, nechme vyniknout přirozené talenty našich zdrojů. Nějaký talent má přece každý. Jde „pouze“ o to, odhalit jej, nebo objevit, v dané oblasti. Nenechme se zmást například tvrzeními typu: „…ale tohle jsem přece nikdy nedělal? …toto není moje silná stránka.“ Silné, či slabé stránky sice souvisejí s přirozeným talentem, nicméně se dají ve značné míře ovlivnit tréninkem. Například prezentační dovednosti. Důsledným tréninkem je možné dosáhnout velmi vysoké až dalo by se říci profesionální úrovně. Ale i přesto to může být pro dotyčného člověka jen jakási výkonnostní rutina. Ano, může být samozřejmě i případ, kdy se v dané oblasti dotyčný vyloženě najde, ale i naopak.

A co mě k výše uvedené úvaze vůbec vedlo, či inspirovalo? Člověk je od přírody tvor velmi pohodlný, ale také velmi zvídavý. Prolnutí těchto dvou vlastností bylo ve své podstatě odedávna hnacím motorem našeho poznání a pokroku ve všech odvětví, lidského počínání. Někdy sehrály významnou roli jisté náhody, ale zpravidla to byla podnícená touha lidí poznat nebo objevit něco nového. Tito lidé, případně i v projektovém názvosloví zainteresované strany, využívali a nechávali promlouvat zcela naplno a přirozeně své talenty. Nebojme se tedy dát v určitých oblastech příležitost našemu přirozenému talentu, byť byl dosud okolnímu světu úspěšně skryt. Byla by to velká škoda, nemyslíte?

Martin Miller

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sociální dovednosti v PM

Sociální dovednosti jsou pro nás, projektové manažery, nezbytné. Musíme pracovat s různými lidmi, včetně kolegů, podřízených, zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Schopnost efektivně komunikovat, budovat vztahy a řešit konflikty je proto pro náš úspěch i pro úspěch projektu klíčová. Rozvinuté sociální dovednosti nám pomáhají v práci a zvyšují šance na úspěch. Sociální dovednosti lze rozvíjet různými způsoby.

Projektový Underground pořádá přednášku vycházející z knihy „Jak jsem potkal programy“. Autor na ní shrne konkrétní tipy a triky, především jak rychle odhadnout partnera v jednání a jak jej motivovat. Soustředíme se na typický průběh vyjednávání, jak se na něj připravit a hlavně jak co nejrychleji odhadnout protivníka. Také představí metodu bálintování, která se osvědčila v situacích, kdy některý člen týmu byl „nečitelný“ a nebyla jasná motivace jeho činů.

Jedním způsobem rozvoje je nácvik těchto dovedností v praxi. K tomu bude příležitost na diskuzi a networkingu na závěr.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sociální dovednosti v PM

Kvalita řízení projektu

Kvalita řízení projektu je míra, do jaké jsou procesy řízení projektu navrženy, implementovány a udržovány tak, aby produkovaly výsledky, které splňují požadavky zainteresovaných stran. Je tedy ve vztahu k „Fitness for use“. Této kvalitě řízení projektu bychom se na této schůzce chtěli věnovat. Zatím vždy v našich diskuzích převažovala kvalita projektu, tedy míra, do jaké je produkt nebo služba vytvořená projektem v souladu s požadavky zákazníka. Ale o tom to tentokrát nebude! Zaměříme se na procesy řízení projektu. S čím se potkáváte? S čím bojujete? S čím Vám kolegové mohou poradit? Ptejte se a přijďte!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kvalita řízení projektu

Co je důležité pro úspěch projektu a motivace v projektu

… to byla témata našich diskuzí v listopadu. Co jsme si z nich odnesli? Zde je pár postřehů:

  • Nejlepší projektová rada pro začátečníka/studenta je navštěvovat kuchyňku / kuřárnu, chodit s kolegy na obědy, používat zdravý rozum.
  • Jak nejlépe udržet kontrolu nad komplexním projektem? Nespadnout do mikromanagementu!
  • Co je klíčové pro úspěch projektu: jednotnost chápání cílů, osvícený vlastník a BA, peníze a tým, cíl pro každou z položek WBS, vědět proč se dodává, porozumění, nepanikařit, flexibilita a adaptabilita, ale i skladba týmu a dobré smlouvy
  • Srovnejte s tím, co je klíčové pro motivaci týmu projektu: Zásadně zapojit tým do plánování (to se v diskuzi objevilo mnohokrát) a poskytnout týmu autonomii v hledání cesty k cíli; vidět a komunikovat hodnotu kterou projekt přinese a tuto vizi sdílet; spolupracovat s přirozenými leadery v týmu a vytvořit jádro týmu, na které se budou další „nabalovat“; přijmout odpovědnost a poskytnout týmu bezpečné prostředí. Samozřejmě nesmí chybět finální uznání. Základem individuální práce je poznat osobnostní typy členů týmu a dávat možnost osobnostního rozvoje a zároveň se dostat k něčemu novému.
  • Jak udržet motivaci týmu u dlouho trvajících projektů? Nezapomenout, že je potřeba v motivaci pokračovat, dávat týmu možnost rozhodnout o pokračování, oslavovat milníky.
  • Jak motivovat tým, který pracoval na předchozím neúspěšném projektu? Analyzovat důvody neúspěchu (chtít k tomu informace i od týmu o tom co bylo špatně), poctivě odkomunikovat, překlopit do úspěchu – komunikovat co ten projekt přinesl pozitivního.
  • Jak motivovat tým frustrovaný globálním děním ve firmě? Zaměřit se na to, co funguje, přenést do osobní roviny (pozitivní ice-breaking, jsme jeden tým, diskutovat co s tím, odpoutání od okolí).

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

BOJUJETE S AGILITOU, MÍSTO ABY VÁM POMÁHALA? POTŘEBUJETE SCRUM MASTERA 2.0!

Přednášejícím byl Petr Lev ze společnosti Symphera. Tématem bylo povýšení kompetencí role Scrum Master (SM) na verzi 2.0. To vyžaduje získání několika klíčových předpokladů a má zásadní význam pro zlepšení vedení týmu a podporu organizace. Předpoklady pro tento růst zahrnují:

1. Silná znalost Scrumu: Scrum Master musí mít pevný základní porozumění Scrumu a jeho principů, jak je definováno v Scrum Guide. Toto porozumění je nezbytné pro úspěšné vedení týmu a implementaci agilních praktik.

2. Schopnost vedení a mentoringu: SM by měl být schopen vykonávat roli servisního lídra, což zahrnuje schopnost vedení a mentoringu týmu. Toto zajišťuje, že tým může pracovat směrem k sebeorganizaci a cross-funkcionalitě.

3. Znalost agilního produktového managementu: Scrum Master by měl rozumět business cílům organizace a znát principy agilního produktového managementu. To umožní podpořit Product Ownera v efektivním řízení produktového backlogu a práci s vizí produktu.

4. Schopnost pracovat s vizí a strategií: Přechod na verzi 2 vyžaduje schopnost rozumět vizi a strategii organizace a pomoci zajišťovat, že tým pracuje v souladu s těmito vytyčenými směry.

5. Znalost principů škálované agility: Scrum Master by měl mít znalost škálovacích frameworků a umět je upravit pro potřeby týmu a organizace, zejména v kontextu správy kapacity a závislostí.

6. Komunikace a vyjednávání: SM by měl být schopen efektivní komunikace a vyjednávání s různými zúčastněnými stranami, včetně senior managementu a dalších stakeholderů, a to včetně řízení projektů a financí.

7. Transformační schopnosti: Scrum Master by se měl být schopen aktivně zapojit do transformace organizace směrem k agilnímu přístupu. To zahrnuje schopnost ovlivňovat transformaci v pozitivním směru a přenášet cíle transformace na úroveň svého týmu.

8. Znalost kontextu projektů: velmi často agilní týmy dodávají do projektu a v tu chvíli by měl SM 2.0 zajistit, že si projekt s agilním týmem budou vzájemně rozumět.

Přechod Scrum Mastera na verzi 2.0 umožňuje týmu a organizaci těžit z rozšířených dovedností a kompetencí, což zlepšuje efektivitu týmu, produktový management a transformaci organizace směrem k agilnímu způsobu práce. Ten tím pádem hraje ještě důležitější roli v dosahování agilního úspěchu organizace.

Prezentaci celé přednášky najdete v sekci Informace pro PM / Záznamy z akcí

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Vikingské zákony v managementu

Představte si, že bychom mohli vyčerpat sílu a moudrost vikingských válečníků a aplikovat je na dnešní svět řízení a vedení. Tato přednáška vás provede historií vikingských tradic a zákonů, abyste objevili, jak mohou tyto starověké hodnoty posloužit jako inspirace pro moderní podnikatelský svět. Dozvíte se, jakým způsobem můžete využít vikingské principy jako odvaha, týmová práce, neústupnost a zodpovědnost ke zlepšení svého řízení a dosažení větších úspěchů ve svém oboru. Přednáška přinese náhled na to, jakým způsobem se můžeme stát vůdci ve světě podnikání a řízení projektů s pomocí vikingských zákonů. Přednášet bude, jako minule, Jarda Bárta. Věříme, že tato přednáška bude nejen poučná, ale také inspirativní a motivující pro všechny, kteří touží po nových perspektivách v řízení a leadershipu.

Těšíme se na setkání!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vikingské zákony v managementu

Rozjezd projektu

21. září jsme se sešli v hojnějším počtu abychom diskutovali o tom, na co si dát pozor při rozjezdu projektu, ale i o různých aspektech situace, kdy vstupujeme jako projektový manažer do projektu, který již běží. Diskuze byla tak zajímavá, že jsme ve vymezených dvou hodinách ani nestihli vše probrat. Krátký záznam najdete na tradičním místě na našem WEBu.

Naštěstí jsme stihli ještě krátký networking ve velice příjemném prostředí firmy Trask, u stolu plného dobrot a ovoce, a za účasti místních. Už se těšíme, že příští diskuzi zde uskutečníme opět.

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Klíčové pro úspěch projektu

Úspěch projektu závisí na mnoha faktorech a je často složitým a dynamickým procesem. Obecně závisí na správném řízení, komunikaci, plánování a schopnosti týmu přizpůsobit se změnám a řešit problémy. Každý projekt je jedinečný a může vyžadovat specifické faktory pro svůj úspěch. S jakými faktory se potkáváte Vy? Jaké z těch faktorů Vás brzdí či znemožňují dosáhnout úspěchu? Víte co s tím?

Přijďte diskutovat do příjemného prostředí firmy Trask, podělit se o zkušenosti a získat názor ostatních. Networking, který je součástí akce, je užitečný pro každého. A nebojte se, diskuze se nenahrává a nikde nepublikuje, takže může být zcela otevřená a neformální.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíčové pro úspěch projektu

Motivace v projektu

Po letech, kdy se účastníci Projektového Undergroundu scházeli k diskuzím v Praze, se nabízí možnost potkat se tentokrát v Brně. Přitom princip činnosti zůstává stejný: akce je zcela zdarma bez jakýchkoliv závazků a pro kohokoliv. Tématem, o němž budeme v Brně diskutovat, je Motivace v projektu. Umělá inteligence v tom má jasno – motivace hraje v řízení projektů klíčovou roli protože zvyšuje produktivitu týmu, zlepšuje kvalitu práce, podporuje týmovou spolupráci, zvyšuje šance na dosažení cílů, zlepšuje zvládání stresu, udržuje morálku týmu a podporuje inovaci. AI dokonce poradí i jak toho dosáhnout: Stanovit jasné a inspirující cíle, poskytnout podporu a zpětnou vazbu, dát lidem pravomoci, nabídnout odměny a uznání a vytvořit pozitivní pracovní prostředí. Pojďme si ale popovídat, jak toho opravdu dosáhnout v reálné světě plném omezení, vztahů mezi lidmi atd.

Podmínkou účasti je přihláška, jejíž součástí je otázka k danému tématu. Nezapomeňte se prosím přihlásit ať se můžeme potkat na zajímavé diskuzi.

Napsat komentář

Nefunguje Vám agilita? Řešením je SCRUM Master v 2.0

Bojujete s agilitou, místo aby vám pomáhala? Potřebujete Scrum Mastera 2.0!

Zase jsme se rozhodli být agilní a k čemu to vede? Nefunkční či pomalé delivery, inovace jdou pomalu, organizace je roztříštěná na části s mnoha třecími plochami. Velké množství agilních týmů má problémy nebo přímo nefunguje.

Agilní týmy se v současnosti běžně pohybují ve vysoce komplexním prostředí mezi programy, projekty, škálovanou agilitou, DevOps procesy a infrastrukturními limity.  Agilní týmy na takto komplexní prostředí přestávají stačit. Právě Scrum Master je klíčový člověk, který může týmu pomoci, ale kompetence, které potřebuje, jdou daleko za rámec běžného scrumu.

To, co potřebujete, není Scrum Master s lepší znalostí Scrumu, ale multikompetenční role – tzv. Scrum Master 2.0. Pojďte společně diskutovat nad tím, jak takový Scrum Master 2.0 vypadá a co musí umět.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nefunguje Vám agilita? Řešením je SCRUM Master v 2.0